PRIVACYBEIELD

Laatst bijgewerkt: 23 november 2021

dit beleid geeft aan hoe de persoonlijke gegevens van alle personen die gerelateerd zijn aan Contrimar Invest S.L via deze website zullen worden behandeld en beschermd. Lees alle gedeelten van de juridische kennisgeving, het cookiebeleid, waar van toepassing, en dit Privacybeleid voordat u deze website gebruikt.

in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679, van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR) en organische wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, Contrimar Invest S.L, deelt u mee dat, Door dit Privacybeleid te accepteren geeft u uw uitdrukkelijke, geïnformeerde, vrije en ondubbelzinnige toestemming voor de gegevens die u verstrekt en waarop de veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn, technische en organisatorische voorschriften die van kracht zijn, worden behandeld door Contrimar Invest S.L, als gegevensbeheerder.

Persoonlijke gegevens die we rechtstreeks van de betrokkene verzamelen via https://www.contrimar.com zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden opgenomen in de overeenkomstige verwerkingsactiviteit die eigendom is van Contrimar Invest S.L.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE WEBSITE?

 • identiteit van de verantwoordelijke persoon: Contrimar Invest S.L
 • CIF: B05404256
 • Adres: Calle Médico Temístocles Almagro 22, Local B 03300 Orihuela (Alicante, Spanje)
 • E-mail: info@contrimar.es
 • Telefoon: +34 966 743 036

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OP DEZE WEBSITE VERZAMELD?

voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden verzamelt en verwerkt Contrimar Invest S.L de hieronder vermelde persoonlijke gegevens, die afhankelijk zijn van de verschillende producten of services die u op deze website aanvraagt:

identificatiegegevens: Naam, achternaam.

Contactgegevens: Postadres, e-mail, mobiel telefoonnummer.

navigatiegegevens: IP-adres, type en identificatie van het apparaat, type browser, domein waarmee u de website opent, navigatiegegevens, activiteit op de website.

WELKE RECHTSGRONDSLAG WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT?

wij verwerken uw persoonlijke gegevens met de volgende rechtsgrondslagen:

 • de toestemming van de gebruiker met betrekking tot het contact, het abonnement op inhoud en het verzenden van commerciële communicatie, via e-mail, cookies of berichtensystemen.
 • het legitieme belang van de controller om webgebruikers te beschermen tegen Contrimar Invest S.L tegen misbruik en fraude bij het gebruik van onze services.

VOOR WELKE DOELEINDEN ZULLEN WE UW GEGEVENS VERWERKEN?

op deze website kunnen er verschillende vormen zijn. In elk van deze gevallen wordt de verzamelde informatie als volgt gebruikt:

Contactformulier: in de formulieren voor het uitvoeren van vragen, suggesties of professionele contacten wordt het e-mailadres gebruikt om erop te reageren en om de informatie die de gebruiker nodig heeft via het web te verzenden.

Abonnementsformulier Inhoud: de verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om het abonnement te activeren, de nieuwsbrief te verzenden en u op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen, exclusief voor onze abonnees.

met betrekking tot de gegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, garandeert Contrimar Invest S.L niet dat de geleverde services volledig op uw behoeften zijn afgestemd.

 

BEWAARTIJD

de verstrekte persoonsgegevens zullen zo snel mogelijk worden bewaard, rekening houdend met de redenen waarom de verwerking van de gegevens nodig is, alsmede met de wettelijke verplichtingen om de gegevens gedurende een bepaalde tijd te bewaren, zoals het arbeidsrecht; fiscale of anti-fraudemaatregelen die het bewaren van persoonsgegevens vereisen voor een bepaalde periode of totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

voor de behandelingen die specifiek door de gebruiker zijn goedgekeurd, worden de gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om op uw verzoek of vraag te reageren en definitief gesloten te krijgen. Vervolgens worden ze bewaard als historische communicatie, tenzij u om verwijdering vraagt.

vervolgens zullen de gegevens worden verwijderd overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming die het blokkeren ervan impliceert en die alleen beschikbaar zijn op verzoek van rechters en rechtbanken, Het openbaar ministerie of de bevoegde overheidsdiensten tijdens de periode van beperking van de acties die zich kunnen voordoen, en daarna zullen ze volledig worden uitgeschakeld.

Klantgegevens: De bewaartermijn voor persoonlijke gegevens is afhankelijk van de service die de klant heeft afgesloten. In ieder geval zal dit het minimum zijn dat nodig is, omdat het in staat zal zijn om te handhaven tot:

– 4 jaar: Art. 66 en seq. Ley General Tributaria (libros de contabilidad…).

– 5 jaar: Art. 1964 van het Burgerlijk Wetboek (persoonlijke handelingen zonder bijzondere termijn).

– 6 jaar: Art. 30 van het Wetboek van Koophandel (boekhouding, facturen…).

– 10 jaar: Art. 25 van de Preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Act.

abonnee- of registratiegegevens: Vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming geeft tot hij deze intrekt.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS?

iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of we in Contrimar Invest S.L persoonlijke gegevens verwerken die u al dan niet zorgen maken.

belanghebbende personen hebben recht op:

 • toegang vragen tot persoonlijke gegevens met betrekking tot de betrokkene.
 • herstel of verwijdering aanvragen.
 • annulering aanvragen.
 • Vraag beperking van uw behandeling aan.
 • te behandelen object.
 • Vraag gegevensoverdraagbaarheid aan.

als u uw toestemming voor een specifiek doel hebt gegeven, hebt u het recht de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder de wettigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

in het geval dat u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, vooral wanneer u geen voldoening hebt verkregen in de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor gegevensbescherming.

om deze rechten uit te oefenen, u kunt schrijven naar info@contrimar.es. Formulieren kunnen ook persoonlijk worden gepresenteerd of per brief worden verzonden naar het contactadres van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon.

in geval van optreden via wettelijke vertegenwoordiging moet u ook een DNI en een document verstrekken dat de vertegenwoordiging van de vertegenwoordiger erkent.

het zal nodig zijn een fotokopie van het DNI of een gelijkwaardig document te verstrekken dat de identiteit bewijst en wettelijk als geldig wordt beschouwd, in gevallen waarin de verantwoordelijke twijfel heeft over uw identiteit.

 

KENNISGEVING EN VERKLARING VAN HIATEN

op Contrimar Invest S.L nemen we passende beveiligingsmaatregelen op het niveau van het risico om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico’s van de verwerking en de aard van de persoonlijke informatie; Als Contrimar Invest S.L echter vaststelt dat de persoonlijke gegevens die het verwerkt, zijn misbruikt, zijn blootgesteld aan een inbreuk op de beveiliging of onjuist zijn verkregen door een derde, zal Contrimar Invest S.L onmiddellijk handelen rekening houdend met wat is vastgesteld door de GDPR en de bevoegde autoriteiten voor gegevensbescherming.

AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN?

voor de uitvoering van bepaalde taken die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteit, kan Contrimar Invest S.L gegevens delen met verschillende externe serviceproviders, bijvoorbeeld het webontwikkelings- en onderhoudsbedrijf of de hosting, het beheer van marketingcampagnes, websitebeheer, En e-maildistributie, zodat ze zakelijke functies kunnen uitvoeren namens Contrimar Invest S.L.

zij zullen allemaal een contract hebben getekend voor het aanbieden van diensten die hen verplichten hetzelfde privacyniveau te handhaven als dat van toepassing is op de verwerking die op deze website wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Contrimar Invest S.L verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruiker te gebruiken en te verwerken, met inachtneming van de vertrouwelijkheid ervan, in overeenstemming met het doel daarvan; en zich te houden aan hun verplichting om ze op te slaan en alle maatregelen te nemen om wijzigingen, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Contrimar Invest S.L kan de absolute impregnability van het internet niet garanderen, noch de schending van gegevens door frauduleuze toegang tot deze gegevens door derden.

met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking zal Contrimar Invest S.L ervoor zorgen dat iedereen die door Contrimar Invest S.L is geautoriseerd om klantgegevens te verwerken (inclusief hun personeel, medewerkers en providers) onder een geheimhoudingsplicht valt (ongeacht of het een contractuele of wettelijke verplichting is).

 

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID

als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid en juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt, waardoor Contrimar Invest S.L niet verantwoordelijk is in dit opzicht. Gebruikers garanderen en zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te werken.

PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN

als de verstrekte persoonlijke gegevens toebehoorden aan een derde, garandeert u als gebruiker dat u de derde partij op de hoogte hebt gesteld van dit Privacybeleid en dat u toestemming hebt verkregen om hun gegevens te verstrekken aan Contrimar Invest S.L voor de aangegeven doeleinden. Op dezelfde manier garandeert u dat de verstrekte gegevens accuraat en up-to-date zijn en verantwoordelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van een dergelijke verplichting.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Contrimar Invest S.L behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan de praktijk in de sector. In dergelijke gevallen zult u op deze pagina de wijzigingen aankondigen die redelijk vóór de implementatie ervan zijn aangebracht.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Algemene problemen voor alle behandelingsactiviteiten:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

gegevenscontroller

CONTRIMAR INVEST, S.L.

documentnummer

B05404256

Directoraat belasting

Calle Médico Temístocles Almagro 22, Locale B, 03300 Orihuela (Alicante, Spanje)

Telefoon

+34 966 743 036

E-mail

info@contrimar.com


wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of we persoonsgegevens over hen verwerken of niet. In dit verband hebt u het recht om het volgende te vragen:

toegang: de persoon die uw gegevens aan ons verstrekt heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te verkrijgen van de vraag of de gegevens over u al dan niet worden verwerkt, evenals gedetailleerde informatie over bepaalde aspecten van de behandeling die wordt uitgevoerd.

rectificatie: de persoon die uw gegevens aan ons verstrekt heeft het recht om onnauwkeurige persoonlijke gegevens over u te verkrijgen of om onvolledige gegevens te laten invullen.

verwijdering: de persoon die ons uw gegevens verstrekt heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd; in ieder geval zal de verwijdering onderworpen zijn aan de limieten die zijn vastgelegd in de regelgeving.

beperking van uw verwerking: de persoon die uw gegevens aan ons verstrekt heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.

verzet tegen verwerking: in bepaalde omstandigheden, en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de personen die ons hun gegevens verstrekken bezwaar maken tegen de verwerking ervan. De entiteit zal ophouden deze te behandelen, behalve om legitieme, dwingende redenen, of om de uitoefening of verdediging van potentiële claims.

recht op de portabiliteit van uw gegevens: de persoon die uw gegevens aan ons verstrekt, heeft het recht de persoonlijke gegevens te ontvangen die hem of haar aangaat, die hij of zij aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en deze door te geven aan iedere andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.

u kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon. Hiervoor kunt u de contactgegevens gebruiken die aan het begin van dit document worden verstrekt. Voor aanvullende informatie over de uitoefening van uw rechten kunt u ook contact opnemen met het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming (AEPD). We delen u ook mee dat u, en als u het gepast acht, het recht hebt de toestemming die voor een specifiek doel is verleend op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking te beïnvloeden, op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

als u begrijpt dat uw rechten niet adequaat zijn aangepakt, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming (C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid o en www.agpd.es).

specifieke problemen voor elke behandelingsactiviteit:

BREACH-BEHANDELING

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Beheer en rapportage van beveiligingsschendingen

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Juridische verplichting.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

andere overheidsorganen.

 

VERWERKING VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

het uitvoeren van commerciële en marketingacties en communicatie om klanten te informeren en te loyeren

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

instemming en handtekening van de persoon, rechtmatig belang.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

banken, spaarbanken en landelijke banken.

 

CONTACTBEHANDELING

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Bedien en reageer op verzoeken om informatie en budget, en houd professioneel of zakelijk contact met natuurlijke personen, waaronder personen die rechtspersonen vertegenwoordigen, met wie de entiteit een relatie heeft.

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

instemming en handtekening van de persoon, rechtmatig belang.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve aan wettelijke verplichtingen.

 

BEHANDELING VAN DE UITOEFENING VAN RECHTEN

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Beheer van de uitoefening van de rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en van claimformulieren

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

wordt bewaard voor de tijd die nodig is om claims op te lossen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Juridische verplichting.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

andere overheidsorganen.

DE LEVERING VAN SERVICES VOOR ONROEREND GOED

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

eigen levering van alle soorten vastgoeddiensten, verkoop, leasing, advies en economische haalbaarheidsstudie, beheer van vergoedingen, incasso’s en betalingen, alsmede gerelateerde diensten

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

uitvoering van een contract.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

banken, spaarbanken en landelijke banken, notarissen en advocaten, openbare archieven.

 

BEHANDELING TER VOORKOMING VAN WITWASPRAKTIJKEN

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

naleving van de Wet ter voorkoming van witwaspraktijken en financiering van terrorisme mogelijk maken in verband met vermoedens of vermoedens van witwaspraktijken die bekend kunnen zijn bij de uitoefening van onze activiteit

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Juridische verplichting.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

andere overheidsorganen, Public Records.

 

BEHANDELING DOOR LEVERANCIER

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

het beheren van de zakelijke relatie met leveranciers.

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

uitvoering van een contract.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

Belastingdienst, banken, spaarbanken en landelijke banken.

 

BEHANDELING VAN MENSELIJKE HULPBRONNEN

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Beheer van het personeelsbestand van de entiteit, aanwerving, salarisadministratie en sociale verzekeringen, beheer van de preventie van beroepsrisico’s, tijdbeheersing, registratie van werktijden en andere wettelijke verplichtingen.

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

uitvoering van een contract, wettelijke verplichting.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

Belastingdienst, banken, spaarbanken en landelijke banken, socialezekerheidsinstellingen, organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de verantwoordelijke, andere organen van het openbaar bestuur.

 

BEHANDELING VOOR PERSONEELSSELECTIE

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Management van de relatie met kandidaten voor een baan in de entiteit, curriculum management en deelname aan de selectieprocessen voor vacatures.

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

toestemming en handtekening van de persoon.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve aan wettelijke verplichtingen.

 

VIDEOBEWAKINGSBEHANDELING

waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Video surveillance management om de veiligheid van personen, eigendommen en gebouwen van de controller te garanderen

Hoe lang gaan we uw gegevens verwerken?

ze zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die uit dit doel en de verwerking van de gegevens zouden kunnen voortvloeien. Na deze tijd worden ze geannuleerd / automatisch verwijderd.

Waarom verwerken we uw gegevens?

legitiem belang.

aan welke personen worden uw gegevens doorgegeven?

wetshandhaving, organisaties of personen die rechtstreeks verband houden met de verantwoordelijke persoon.