DISCLAIMER

 

INLEIDING:

Het doel van dit document is het opstellen en reguleren van de regels voor het gebruik van deze webportal, wat betekent dat alle pagina’s en hun inhoud eigendom zijn van Contrimar Invest S.L, die toegankelijk is via het domein https://www.contrimar.com. Het gebruik van de webportal kent de voorwaarde van dezelfde gebruiker toe en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen. De gebruiker verbindt zich ertoe deze juridische kennisgeving zorgvuldig te lezen in elk van de gevallen waarin hij van plan is onze webportal te gebruiken, aangezien dit en de gebruiksvoorwaarden in deze juridische kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

GEGEVENS TER IDENTIFICATIE:

In overeenstemming met de informatieplicht als bedoeld in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden de volgende gegevens hieronder weergegeven::

  • Handelsnaam: Contrimar Invest S.L
  • CIF: B05404256
  • Geregistreerd in het handelsregister van Alicante, T 4380 F 156 S 8 H A 174664 Registratie van 1 tot 27 mei 2021
  • Adres: Calle Médico Temístocles Almagro 22, Local B, 03300 Orihuela (Alicante, Spanje)
  • Telefoon: +34 966 743 036
  • E-mail: info@contrimar.es
  • Domeinnaam: https://www.contrimar.com

GEBRUIKERS EN GEBRUIKERS:

De toegang tot en het gebruik van deze portal kent de voorwaarde toe van DE GEBRUIKER/OF, die, door deze toegang en het gebruik, de Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert die hier worden weerspiegeld. Deze Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die afdwingbaar kunnen zijn.

GEBRUIK VAN DE PORTAL:

https://www.contrimar.com biedt toegang tot diverse informatie over onze entiteit, contactsecties, hyperlinks naar sociale netwerken, hierna de inhoud van Contrimar Invest S.L, of zijn licentiegevers, waartoe de gebruiker of de gebruiker toegang heeft. De gebruiker of de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud, of om het antwoord mogelijk te maken met betrekking tot hun vragen in de contactgedeelten van deze website, etc. in dit register is de gebruiker of de gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie.

De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingsapparaten of beveiligingssystemen die op de pagina’s van het domein https://www.contrimar.com zijn geïnstalleerd. Het ongeautoriseerde gebruik van de informatie op deze website, evenals de schade veroorzaakt aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Contrimar Invest S.L, kan aanleiding geven tot gerechtelijke stappen en, in voorkomend geval, tot de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.

GEGEVENSBESCHERMING

Contrimar Invest S.L voldoet aan de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, En Organic Law 3/2018 van 5 december over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten. We informeren u over alle juridische aspecten van ons Privacybeleid.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:

Contrimar Invest S.L, op zichzelf of als overnemer eigenaar is van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, alsmede van de daarin vervatte elementen (waaronder: beelden, geluid, audio, video, software of tekst; merken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en design, etc.). Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de Wet op de intellectuele eigendom, evenals de Wet op de handelsmerken en de aanvullende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, is de reproductie, distributie en openbare communicatie uitdrukkelijk verboden, met inbegrip van de manier waarop de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk beschikbaar wordt gesteld, voor commerciële doeleinden, op enig medium en op enige technische wijze, zonder de toestemming van Contrimar Invest S.L. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot buitengerechtelijke of civielrechtelijke procedures die daarvoor geschikt zijn Contrimar Invest S.L. Op geen enkel moment, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent de toegang, navigatie of het gebruik van de website of de inhoud daarvan aan de gebruiker of de gebruiker enig recht op onderscheidende tekens die daarin zijn opgenomen. De gebruiker of de gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectuele en industriële eigendom van te respecteren Contrimar Invest S.L. In het geval dat de gebruiker of de gebruiker informatie van welke aard dan ook naar verzendt Contrimar Invest S.L via een van de kanalen die daartoe in staat zijn gesteld op onze website verklaart, garandeert en aanvaardt de gebruiker dat hij het recht heeft dit vrij te doen, dat dergelijke informatie geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, en dat dergelijke informatie niet vertrouwelijk is en niet schadelijk is voor derden. De legitimiteit van de intellectuele of industriële eigendomsrechten die overeenkomen met de inhoud die door derden wordt aangeboden, is de exclusieve verantwoordelijkheid van deze.

VERANTWOORDELIJKHEID:

Contrimar Invest S.L is niet verantwoordelijk voor het mogelijke ongepaste gebruik dat derden van deze website maken, noch voor de informatie die zij via deze website aan derden doorgeven. De toegang tot de portalen van Contrimar Invest S.L en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die daarin is opgenomen, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.Contrimar Invest S.L is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van de informatie die op het portaal wordt gepubliceerd, noch voor de geleden schade of economische verliezen die, direct of indirect, economische, materiële of dataschade veroorzaken of waarschijnlijk zullen veroorzaken, veroorzaakt door het gebruik van dergelijke informatie.

Contrimar Invest S.L is niet verantwoordelijk voor de wettigheid van andere websites van derden waarvan het portaal toegankelijk is, noch voor de wettigheid van andere websites van derden, die via dit portaal gelinkt of gelinkt kunnen worden, op voorwaarde dat:

  1. a) heeft geen effectieve kennis dat de activiteit of informatie waarnaar zij verwijst of aanbeveelt onwettig is of dat deze schade toebrengt aan het eigendom of de rechten van een derde die aansprakelijk is voor schadevergoeding, of
  2. b) als u deze hebt, moet u de desbetreffende koppeling zorgvuldig verwijderen of uitschakelen.

De dienstverlener wordt geacht over de in punt a) bedoelde effectieve kennis te beschikken wanneer een bevoegde instantie de gegevens onwettig heeft verklaard, heeft gelast de gegevens te verwijderen of toegang tot de gegevens onmogelijk heeft gemaakt; het bestaan van de schade werd verklaard en de aanbieder was op de hoogte van de relevante beslissing, onverminderd de procedures voor het opsporen en verwijderen van inhoud die aanbieders toepassen op basis van vrijwillige overeenkomsten en andere effectieve kennismiddelen die kunnen worden vastgesteld.

Contrimar Invest S.L behoudt zich het recht voor om de juridische stappen uit te oefenen die zij passend acht, voortgekomen uit elk onrechtmatig gebruik door derden van de inhoud van haar website.

Contrimar Invest S.L stelt zichzelf ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, en werkt actief samen bij het verwijderen of blokkeren van alle inhoud die de nationale wetgeving kan beïnvloeden of overtreden, of internationale rechten, rechten van derden of openbare zedelijkheid en orde. Als de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar is voor deze classificatie, neem dan contact op met Contrimar Invest S.L.

 

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR:

Contrimar Invest S.L behoudt zich het recht voor, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud, structuur, ontwerp, diensten en voorwaarden voor toegang en/of gebruik van deze site toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, wanneer zij zulks nodig acht, Naast het aanbrengen van zoveel wijzigingen als het passend acht in deze juridische kennisgeving, zijn deze wijzigingen geldig omdat ze zoals hier worden gepubliceerd. De geldigheid van deze voorwaarden is afhankelijk van uw blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze worden gewijzigd door anderen die hier naar behoren zijn gepubliceerd. 

LINKS:

In het geval dat links of hyperlinks naar andere websites op het internet in werking worden gesteld namens het domein, zal Contrimar Invest S.L geen controle uitoefenen over dergelijke sites en inhoud. In geen geval zal Contrimar Invest S.L enige verantwoordelijkheid op zich nemen voor de inhoud van enige link die behoort tot een website van een derde partij, noch de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, de breedte garanderen; Waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites. Op dezelfde manier zal het opnemen van deze externe connecties geen associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten inhouden.

De gebruiker of gebruiker erkent en stemt ermee in dat Contrimar Invest S.L niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade die de gebruiker of gebruiker kan oplopen als gevolg van de beschikbaarheid van dergelijke websites of externe bronnen; of als gevolg van de geloofwaardigheid die het hecht aan de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van enige vorm van reclame, producten of ander materiaal aangeboden via die website of andere middelen.

RECHT VAN UITSLUITING:

Contrimar Invest S.L behoudt zich het recht voor de toegang tot de portal of diensten die zonder voorafgaande kennisgeving, op verzoek van zichzelf of van derden, worden aangeboden aan die gebruikers en gebruikers die niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voldoen, te weigeren of in te trekken.

OVERZICHT:

Contrimar Invest S.L zal de schending van deze voorwaarden nastreven, evenals elk ongepast gebruik van haar portal, waarbij alle civiele en strafrechtelijke handelingen worden uitgevoerd die in de wet hiermee kunnen overeenstemmen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE:

De relatie tussen Contrimar Invest S.L en de gebruiker wordt beheerst door het Spaanse recht. De partijen leggen, naar hun keuze, voor de oplossing van de conflicten en het afzien van enige andere jurisdictie, voor aan de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker en/of consument. In het geval van een verkoop of aankoop door een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn bedrijf, handel, handel of beroep, leggen beide partijen, met uitdrukkelijke afstand van enige andere jurisdictie, zich voor aan de rechtbanken en rechtbanken van Orihuela (Alicante, Spanje).

EUROPEES ONLINE PLATFORM VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN:

We informeren u dat u in geval van problemen die kunnen voortvloeien uit de gecontracteerde service of het verkochte product, gebruik kunt maken van het Europese online platform voor geschillenbeslechting, dit is:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show